השירותים שלנו > ליווי והכוונה בהתמודדות על מכרזים במגזר הציבורי

ליווי בהכנת ובהגשת הצעות למכרז וייעוץ בניהול ההתקשרות

אנו מתמחים בייעוץ ובייצוג ספקים בכל הפרוצדורות וההליכים המתקיימים בגופים ממשלתיים, תוך שיפור יכולתם  להתמודד במכרז והגדלת סיכוייהם לזכות בו, לרבות ייעוץ בשלב ניהול ההתקשרות בפועל, בגישור על מחלוקות, פערים ופרשנויות הנעוצים בסעיפי ההסכם, בטרם יתורגמו אי ההסכמות ע"י ועדת המכרזים לכדי שיחות הבהרה/שימוע, הטלת קנסות, חילוט ערבות ואף הפסקת התקשרות.

משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וארגונים, מפרסמים מכרזים לרכש שירותים וטובין הנדרשים להם למימוש ייעודם.

מסמכי המכרז כוללים פרקים וסעיפים רבים אשר מפרטים בין היתר, תנאי סף שעל המתמודדים לעמוד בהם, רשימת מסמכים ואישורים אותם יש לצרף בעת הגשת ההצעה וכן אפיון ותכולות הרכש נשוא המכרז.

מורכבות המכרזים נובעת מתקנות ומהוראות שונות, החלות בעיקר על מוסדות המדינה, תאגידים ממשלתיים ורשויות הכפופים לחוק חובת המכרזים.


ספקים המבקשים להתמודד במכרזים, מוצאים עצמם לא אחת "מחוץ למשחק", בשל אי עמידה לכאורה בדרישות הסף כפי שנקבעו. לעיתים, תנאים אלו אינם עולים בקנה אחד עם השירות/הטובין המבוקש ולא נעשית הבחנה מדויקת המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז. כמו כן, במקרים מסוימים, המנגנון לקביעת הזוכה, מפלה ספק מסוים לעומת מתחרים אחרים בשוק.

במקרים אלו, ביכולתנו לבחון את מידת התאמת תנאי המכרז למהות הרכש המבוקש ולתנאי השוק, ובהתקיים נימוק או טעם ראוי, נפעל כדי לשנותם במטרה לאפשר לספקים להתמודד במכרז באופן הוגן ושוויוני.

טואול - בניית אתרים